www.suchomel-advokat.cz
[email protected]

JUDr. Petr Suchomel, advokát
Týnská 12, Praha 1

datová schránka fbws5bh
telefon +420 224 224 282

evidenční číslo ČAK 19943 
IČO 11930098

Informace o ochraně osobních údajů (GDPR)

JUDr. Petr Suchomel, advokát, je ve vztahu ke klientovi správcem jeho osobních údajů dle platných právních předpisů, zejména Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR). Právní titulem jejich zpracování je nejčastěji smlouva uzavřená s klientem, dále pak plnění právních povinností advokáta a oprávněný zájem advokáta vyplývající ze vztahu s klientem. Advokát zpracovává pouze ty osobní údaje, jejichž zpracování je nezbytné pro plnění smluvních i zákonných povinností advokáta a pro ochranu jeho oprávněných zájmů. Podle zvláštních právních předpisů (zákon o advokacii) je vázán rovněž mlčenlivostí. Vzhledem k výše uvedeným právním titulům není ke zpracování osobních údajů zpravidla vyžadován zvlášť udělený souhlas klienta. Rozsah a druh zpracovávaných údajů se liší dle konkrétní věci, advokát však vždy dbá na to, aby zpracovával pouze osobní údaje nezbytné k výše uvedeným účelům, a to po nezbytně nutnou dobu.

 Bezpečnost osobních údajů klienta je chráněna podle nařízení GDPR a k osobním údajům nepřistupují žádné neoprávněné osoby. Všechny údaje jsou uchovávány v zabezpečených prostorách advokátní kanceláře. Kromě advokáta k nim mají přístup pouze jeho zaměstnance, všichni jsou vázáni mlčenlivostí ze zákona či smluvní. Advokátní kancelář využívá služeb externí účetní a IT-firmy, obě přistupují pouze k osobním údajům nezbytným pro jejich činnost a jsou smluvně zavázány k ochraně osobních údajů dle nařízení GDPR a k zachování mlčenlivosti. Advokát klientovi na žádost sdělí identitu a kontaktní údaje těchto subjektů i konkrétní rozsah jejich přístupu k osobním údajům. Práva klienta (subjektu osobních údajů):

Advokát klientovi na požádání písemně sdělí, jaké osobní údaje o něm zpracovává, proč, jakým způsobem a za jakým účelem. Klient do nich může nahlédnout a vyžádat si jejich kopii.

Klient může kdykoliv požádat o opravu nepřesností, o aktualizaci či doplnění svých osobních údajů. U osobních údajů, jejichž zpracování již není nezbytné pro účel, pro který byly shromážděny, nebo jsou zpracovávány nad výše uvedený rámec, může klient požádat o jejich vymazání či o omezení jejich zpracování. 

V případě, kdy je pro zpracování osobních údajů nezbytný souhlas klienta (nejde o plnění ze smlouvy, zákonných povinností advokáta ani jeho oprávněné zájmy), může klient souhlas kdykoliv odvolat, a advokát osobní údaje ihned smaže.
Proti zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu může klient vznést námitku.

V případě potřeby přenést elektronicky uchovávané osobní údaje k jinému správci je advokát klientovi na žádost poskytne v přenositelné podobě.
Na každou podanou žádost či jiný podnět advokát klientovi odpoví do jednoho měsíce.

zpět na hlavní stránku